Licznik indukcyjny

FAQ » Licznik prądu » Licznik indukcyjny

Licznik indukcyjny kilka lat temu został zastąpiony przez liczniki elektroniczne. Wewnątrz urządzenia znajdują się dwie cewki (nawinięte na rdzeń miedziane druciki). Cewki te są źródłem pola elektromagnetycznego. W jednej z nich płynie prąd proporcjonalny do natężenia prądu pobieranego przez odbiorcę, w drugiej do napięcia. Wirowe pole magnetyczne wytworzone przez te dwie cewki porusza aluminiową tarczą. Odpowiedni rozkład cewek doprowadza do powstania momentu napędowego, proporcjonalnego iloczynowi chwilowej wartości prądu i napięcia (tarcza porusza się wolniej w przypadku małego zużycia prądu i szybciej, kiedy pobór prądu rośnie.

Moment napędowy hamowany jest poprzez moment hamujący; efekt obrotu tarczy pomiędzy biegunami magnesu trwałego. Liczniki tego typułatwo było uszkodzić. Wada magnesu trwałego (cewek) poprzez działanie na licznik zewnętrznym polem magnetycznym, prowadziła do osłabienia momentu hamującego. Efektem było zawyżone naliczanie energii.